Lab for Single-Cell Nanoengineering

Principal Investigator
——
Research Fellow
——
CURRENT MEMBERS
Dr. Zaizai Dong
Research Associate - Master Students
——
Dr. Dedong Yin
Lab Administrator & Manager
——
Wen Fan
Tianrui Chang
Shiqi He
Long Lin
Xinxin Hang
Research Associate - Undergraduate Trainee
——
Zhiyuan Jin
Research Associate - Ph.D Students
——
Shanshan Yang 
Dr. Hong Sun
Xingcan Huang
Co-advised with Prof. Xinge Yu (CityU)
Dr. Hu Li
Co-advised with Prof. Xinge Yu (CityU)
Yusen Wang
Ming Liu
Dr. Hong Sun
Dr. Yuqiong Wang
Dr. Qingyang Zhang
Co-advised with Prof. Peigen Ren at SIAT
Zhaocun Huang
Huanlong Zhang
Fengyi Zhou
Jiayuan He
Kuan Yang
Visiting Scholar
——
Fengqi Wan
Hao Xiao
Xinran Jiang
Login
Login
My Profile
leave a message
back to the top