2023

(# Equal Contribution;* Correspondence)86. ACS Nano


85. Small Methods


84. Biosensors & Bioelectronics


83.   H. Li, H. Gong, T. Wong, J. Zhou, Y. Wang, et al. L. Chang*, Wireless,battery-free, integratedbioelectronics for respiratory pathogens monitoring and infected-severity evaluation, Nature Communications, 2023.


82. X. Jiang, H. Wu, A. Xiao, Y. Huang, X. Yu,   L. Chang*, Recent Advances in Bioelectronics for Localized Drug Delivery, Small Methods, 2023.81. X.W. Xiang,   et al. Revolutionizing wound healing: Ultrashort pulse electric fields in seconds for highly aligned extracellular matrix and efficient cell migration, Chemical Engineering Journal, 2023.80. LiyingJiang, Xianghao Lan, Linjiao Ren, ZhiyuanJin, Xuchen Shan, Mingzhu Yang, Lingqian Chang*,   Single-moleculeRNA capture assisted droplet digital LAMP for ultrasensitive and rapid detectionof infectious pathogens, Microsystem & Nanoengineering, 2023.


2022

79. Fenqi Wan, Zaizai Dong, Bin Liu, Shi Yan, Minzhu Yang, Lingqian Chang*, Sensitive Interrogation of Enhancer Activity in Living Cells on Nanoelectroporation-Probing Platform, ACS Sensors, 2022.78. Yuqiong Wang,    Anan Sheng, Xinran Jiang, Shanshan Yang, Long Lin, Mingzhu Yang, Fengshuo Zhu, Yongyan Hu, Jian Li, Lingqian Chang*, Multi-drug Dissovable Microneedle Patch for the Treatment of Recurrent Oral Ulcer, Bio-Design and Manufacturing, 2022.77.   ChaohaoChen, Lei Ding, Baolei Liu*, Ziqing Du, Yongtao Liu, Xiangjun Di, XuchenShan, Chenxiao Lin, Min Zhang, Xiaoxue Xu, Xiaolan Zhong, JianfengWang, Lingqian Chang, Benjamin Halkon, Xin Chen, FaliangCheng*, Fan Wang*, Exploiting Dynamic Nonlinearity in Upconversion Nanoparticles for Super-Resolution Imaging, Nano Letters, 2022.76. X. Wang et al.   Fast Solidification of Pure Gallium at Room Temperature and its Micromechanical Properties, Advanced Material Interface, 2022.75. Chi-Ling Chiang, Eileen Y. Hu, Lingqian Chang, Jadwiga Labanowska, Kevan Zapolnik, Xiaokui Mo, Junfeng Shi, Tzyy-Jye Doong, ArlettaLozanski, Pearlly S. Yan, Ralf Bundschuh, Logan A. Walker, DanielGallego-Perez, Wu Lu, Meixiao Long, Sanggu Kim, Nyla A. Heerema, GerardLozanski, Jennifer A. Woyach, John C. Byrd, Ly James Lee, Natarajan Muthusamy*. Leukemia-initiating HSCs in chronic lymphocytic leukemiareveal clonal leukemogenesis and differential drug sensitivity. Cell Reports, 2022, Vol40(3), 111115.
74. Yang Wang, Hong Sun,Gaolian Xu, Mengdi Guan, Qingyang Zhang, Zhiying Wang,Zaizai Dong, Wenhui Chen , Xiaoxiao Yang , Anbang Qiao , Yubo Fan, Xinxia Cai, Zhou Chen, Lingqian Chang* , Bo Wei, A multiplexed electrochemical quantitative polymerase chain reaction platform for single-base mutation analysis, Biosensors and Bioelectronics. 2022, Vol214, 114496.


73. Hu Li, Tianrui Chang, Yansong Gai, Kui Liang, Yanli Jiao, Dengfeng Li, XinranJiang, Yang Wang, Xingcan Huang, Han Wu, Yiming Liu, Jian Li, Yiming Bai, KaiGeng, Nianrong Zhang, Hua Meng, Dongsheng Huang*, Zhou Li*, Xinge Yu*, Lingqian Chang*. Human joint enabled flexible self-sustainable sweat sensors. Nano Energy, 2022, Vol192.72. Y. Liu, X. Huang, J. Zhou, C. Yiu, Z. Song, W. Huang, SK. Nejad, H. Li, T. Wong,K. Yao, L. Zhao, W. Yoo, L. Park, Y. Huang, HR. Lam, E. Song, X. Guo, Y. Wang, Z. Dai*, Lingqian Chang*. W. L*, Z. Xie*, X. Yu*, Stretchable Sweat-activated Battery in Skin-Integrated Electronics for Continuous WirelessSweat Monitoring, Advanced Science, 2022, Vol9.71. Yan Sheng,# Zena Huang,# Tenghua Zhang,# Feiyang Qian, Yuqing Zhu, Zaizai Dong,Qingyang Zhang, Qi Lei, Fanhui Kong, Yuqiong Wang, Maddie Walden, StefanWuttke, Lingqian Chang,* Wei Zhu,* Jiaming Hu*,Living Cell Nanoporationand Exosomal RNA Analysis Platform for Real-Time Assessment of Cellular Therapies,Journal of the American Chemical Society. 2022, Vol144:21, 9443-9450.70.   Xinxin Hang#, Shiqi He#, Zaizai Dong#, Yun Li, Zheng Huang, Yanruo Zhang, Hong Sun,Long Lin, Hu Li, Yang Wang, Bing Liu, Nan Wu, Tianling Ren, Yubo Fan, JizhongLou, Ruiguo Yang, Lan Jiang*, Lingqian Chang*. High-throughputDNA Tensioner Platform for Interrogating Mechanical Heterogeneity of SingleLiving Cell. Small. 2022, Vol18:12.69. Zhiying Wang, Yang Wang*, Long Lin, Tao Wu, Zhenzhen Zhao, Binwu Ying*, LingqianChang*. A finger-driven disposable micro-platform based on isothermalamplification for the application of multiplexed and point-of-care diagnosis oftuberculosis. Biosensors and Bioelectronics, 2022, Vol195.68. Hong Sun #, Zaizai Dong #, *, Qingyang Zhang #, Bing Liu , Shi Yan , YusenWang , Dedong Yin , Yang Wang , Peigen Ren, Nan Wu , Lingqian Chang *.Companion-Probe & Race Platform for Interrogating Nuclear Protein andMigration of Living Cells. Biosensors and Bioelectronics, 2022,Vol210.67. Tianrui Chang #, Hu Li #, Nianrong Zhang #, Xinran Jiang , Xinge Yu ,Qingde Yang , Zhiyuan Jin , Hua Meng*, Lingqian Chang *.Highly Integrated Watch for Noninvasive Continual Glucose Monitoring. Microsystems& Nanoengineering. 2022, Vol8:1.66. Yang Wang, Huiren Xu, Zaizai Dong, Zhiying Wang , Zhugen Yang, XingeYu*, Lingqian Chang *. Micro/nano biomedical devices forpoint-of-care diagnosis of infectious respiratory diseases. Medicine in Novel Technology and Devices, 2022,Vol1465. ZaizaiDong#, Yu Wang#, Dedong Yin, Xinxin Hang, Lei Pu, Jianfu Zhang, Jia Geng*, LingqianChang*. Advanced Techniques for Gene Heterogeneity Research:Single-cell Sequencing and On-chip Gene Analysis Systems. VIEW. 2022, Vol3:1.

2021

64. Jiahui He, Zhaoqian Xie, Kuanming Yao, Dengfeng Li, Yiming Liu, Zhan Gao ,Wei Lu , Lingqian Chang, Xinge Yu*.   Trampolineinspiredstretchable triboelectric nanogenerators as tactile sensors for epidermalelectronics. Nano Energy. 2021, Vol81, 105590.
63. Long Lin#, Yuqiong Wang#, Minkun Cai#, Xinran Jiang, Yongyan Hu, Zaizai Dong, DedongYin, Yilin Liu, Shaohua Yang, Zhiguang Liu, Jian Zhuang,* Ye Xu, Chuan FeiGuo,* Lingqian Chang*, Multimicrochannel Microneedle MicroporationPlatform for Enhanced Intracellular Drug Delivery. Advanced Functional Materials, 2021, Vol32(21).
62. Zaizai Dong#, Shi Yan#, Bing Liu, Yongcun Hao, Long Lin, Tianrui Chang, Hong Sun,Yusen Wang, Hu Li, Han Wu, Xinxin Hang, Shiqi He, Jiaming Hu, Xinying Xue*, NanWu*, Lingqian Chang*. Single Living Cell Analysis Nano-platformfor High-Throughput Interrogation of Gene Mutation and Cellular Behavior. Nano Letters. 2021, 21(11): 4878-4886.
61. XinxinHang#, Shiqi He#, Zaizai Dong, Grayson Minnick, Jordan Rosenbohm, Zhou Chen,Ruiguo Yang*, Lingqian Chang*. Nanosensors for single cellmechanical interrogation. Biosensors and Bioelectronics. 2021, Vol179
60. Yang Wang#, Kaiju Li, Gaolian Xu, Chuan Chen, Guiqin Song, Zaizai Dong, Long Lin, YuWang, Zhiyong Xu, Mingxia Yu, Xinge Yu, Binwu Ying*, Yubo Fan*, Lingqian Chang*, Jia Geng*. Low-Cost and Scalable Platform with MultiplexedMicrowell Array Biochip for Rapid Diagnosis of COVID-19. Research, 2021.
59. ZaizaiDong, Lingqian Chang*. Recent Electroporation-based Systems forIntracellular Molecule Delivery. Nanotechnology and Precision Engineering.2021, Vol4: 045001. (邀请综述)
58. Hu Li, Shaochun Gu, Qianmin Zhang, Enming Song, Tairong Kuang, Feng Chen*, XingeYu*, Lingqian Chang*. Recent advances in biofluid detection withmicro/nanostructured bio-electronic devices. Nanoscale, 2021,Vol13(6): 3436-3453.
57. An’an Sheng, Long Lin, Jia Zhu, Jian Zhuang, Jian Li*, Lingqian Chang*, Huanyu Cheng*. Micro/nanodevices for assessment and treatment in stomatologyand ophthalmology. Microsystems & Nanoengineering, 2021,Vol7(1).
56. ZaizaiDong#, Xinying Xue#, Hailun Liang*, Jingjiao Guan*, Lingqian Chang*. DNA Nanomachines forIdentifying Cancer Biomarkers in Body Fluids and Cells. Analytical Chemistry. 2021, 93(4): 1855-1865.


2020

55. J.Brook, G. Minnick, P. Mukherjee, A. Jaberi, L. Chang*, H.Espinosa*, R. Yang*, High Throughput and Highly Controllable Methods for In VitroIntracellular Delivery. Small, 2020, Vol16(51). DOI: 10.1002/smll.202004917.
54. J. He, Z.Xie, K.Yao, D.Li, Y.Liu, Z.Gao, W.Lu, L.Chang, X.Yu, Trampoline Inspired Stretchable Triboelectric Nanogenerators as Tactile Sensors for Epidermal Electronics, Nano Energy, 2020. DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.105590
53. Y. Liu, H. Zheng, L. Zhao, S. Liu, K. Yao, D. Li, C. Yiu, S. Gao, R. Avila, C. Pakpong,L. Chang*, Z. Wang*, X. Huang*, Z. Xie*, Z. Yang*, X. Yu*, Electronic Skin from High-throughput Fabrication of Intrinsically Stretchable Lead ZirconateTitanate Elastomer, Research, 2020. DOI: 10.34133/2020/1085417
52. P.Mukherjee, E.J. Berns, C.A. Patino, E.M. Moully, L. Chang, S.S.P.Nathamgari, J. Kessler, M. Mrksich, H.D. Espinosa, Temporal Sampling of Enzymes from Live Cells by Localized Electroporation and Quantification of Activity by SAMDI Mass Spectrometry, Small, 2020, Vol16(26), DOI: 10.1002/smll.202000584
51. Q.Zhang, X. Wei, Y. Li, Z. Dong, F. Chen, M. Zhong, J. Shen, Z. Liu, L. Chang*, Adjustable and ultrafast light-cure hyaluronic acid hydrogel:promoting biocompatibility and cell growth, Journal of Material Chemistry B, 2020, Vol8(25): 5441-5450. DOI: 10.1039/c9tb02796c.
50. P.Chen, J. Guo, M. Nouri, Q. Tao, Z. Li, Q. Li, L. Du, H. Chen, Z. Dong, L. Chang*, Y. Liu, L. Liao and Y. Hu*,Microfluidic Solution-Processed Organic and Perovskite Nanowires Fabricated for Field-Effect Transistors and Photodetectors, Journal of Material Chemistry C, 2020, Vol8(7): 2353-2362. DOI:10.1039/C9TC05628A.
49. Z. Dong, Y. Jiao, Y. Hao, P. Wang, J. Shi, W. An, C. Chichtrakar, S. Black, L.J. Lee, M. Li, Y. Fan, L. Chang*, On-Chip Multiplexed Single-cell Pattern and Controllable Intracellular Delivery. Microsystem and Nanoengineering, 2020, Vol6(1). DOI:10.1138/s41378-019-0112-z.   

2019

48. L. Chang, Y. Wang, F. Ershad, R. Yang, C. Yu, Y. Fan, Wearable Devices for Single Cell Sensing and Transfection. Trends in Biotechnology, 2019, Vol37(11):1175-1188. DOI: 10.1016/j.tibtech.2019.04.001
47. Y. Zhu, J. Shen, L.Yin, X. Wei, F. Chen*, M. Zhong, Z. Gu, Y. Xie, W. Jin, Z. Liu, C. Chitrakar, L. Chang,Directly photopatterning of polycaprolactone-derived photocured resin by UV-initiated thiol-ene “click” reaction: Enhanced mechanical property and excellent biocompatibility. Chemical Engineering Journal, 2019, 366, 112-122.DOI:10.1016/j.cej.2019.02.045
46. F. Chen, Y. Zhu, W.Li, J. Yang, P. Fan, M. Zhong, L. Chang*, Tairong Kuang*, Light-triggeredpH/Thermal Multi-Sensitive Polyelectrolyte/ITO Glass Hybrid Electrode. Applied Surface Science. 2019, 464, 273-279. DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.09.083    
45. J. Ju, X. Peng, K. Huang, L. Li, X. Liu, C. Chitrakar, L. Chang, Z. Gu,T. Kuang, High-performance porous PLLA-based scaffolds for bone tissue engineering: Preparation, characterization, and in vitro and in vivo evaluation. Polymer, 2019, 180, 121-707. DOI: 10.1016/j.polymer. 2019.121707
44. Su, YC, Cockerill, I, Y Wang,YX Qin, L Chang*, Y Zheng*, D Zhu*, Zinc-based biomaterials for regeneration and therapy.Trends in Biotechnology, 2019, Vol37(4): 428-441. DOI: 10.1016/j.tibtech.2018.10.009

2018

43. X. Wei, J. Shen, Z. Gu, Y. Zhu, F. Chen*, M. Zhong, L. Yin, Y. Xie, Z. Liu, W. Jin, M. Nouri, L.Chang*, Bioinspired pH-Sensitive Surface on Bioinert Substrate, ACS Applied BioMaterials. 2018, 1, 2167-2175.
42. W. Bai, T. Kuang*, C. Chitrakar, R. Yang, S. Li, D. Zhu, L. Chang*, Patchable Micro/nanodevice Interacting With Skin. Biosensors and Bioelectronics. 2018, 122, 189-204. DOI: 10.1016/j.bios.2018.09.035
41. H. Suo, Z. Wang, G. Dai, J. Fu, J. Yin*, L. Chang*, Polyacrylonitrile Nerve Conduits with Inner Longitudinal Micro-Grooves Enhance Neuron Directional Outgrowth.IEEE Journal of Microelectromechanical Systems. 2018, Vol27(3): 457 – 463. DOI: 10.1109/JMEMS.2018.2810097
40. Z. Zhou, F. Chen, T. Kuang, L. Chang, J. Yang, P. Fan, Z. Zhao, M. Zhong, Lignin-derived mesoporous carbon and NiOhybrid nanosphere with exceptional Li-ion battery and pseudo capacitive properties, Electrochimica Acta, 2018, 274, 288 -297.   DOI: 10.1016/j.electacta.2018.04.111

2017

39. D. Li, Z. Wan, Y. Jiao, X. Ouyang, L. Chang*, X. Wang*, Bifunctional MoS2 coatedmelamine-formaldehyde Sponges for Efficient Oil-Water Separation and Water-Soluble Dye Removal. Applied Materials Today, 2017, 9, 551 -559. DOI: 10.1016/j.apmt.2017.09.013
38. W. Li, T. Kuang, X. Jiang, J. Yang, P. Fan, Z. Zhao, Z. Fei, M. Zhong, L. Chang*, F. Chen*, Photoresponsive Polyelectrolyte/Mesoporous Silica Hybrid Materials with Remote-Controllable Ionic Transportation. Chemical Engineering Journal. 2017.322, 445- 453. DOI: 10.1016/j.cej.2017.04.048
37. D. Gallego-Perez, D.Pal, S. Ghatak, V. Malkoc, N. Higuita-Castro, S. Gnyawali, L. Chang, W. Liao, J. Shi, M. Sinha, K. Singh, E. Steen, A. Sunyecz, R. Stewart, J. Moore, T. Ziebro, R. Northcutt, M. Homsy, P. Bertani, W. Lu, S. Roy, S. Khanna, C. Rink,V.B. Sundaresan, J. Otero, L.J. Lee*, C. K. Sen*, Topical tissue nano-transfectionmediates non-viral stroma reprogramming and rescue. Nature Nanotechnology. 2017, Vol12(10): 974-979. DOI: 10.1038/NNANO.2017.134
36. L. Chang, F. Chen, X. Zhang, T. Kuang, M. Li, J. Hu, J. Shi, L. J. Lee, H. Chen, Y. Li, Synthetic Melanin E-ink. ACS Applied Materials & Interfaces. 2017, Vol9(19): 16553-16560. DOI: 10.1021/acsami.7b03890
35. T. Kuang#, L. Chang#*, X. Peng, X. Hu, D. Gallego-perez, Molecular beacon nano-sensorsprobing living cancer cells. Trends in Biotechnology. 2017, Vol35(4): 347-359.   DOI: 10.1016/j.tibtech. 2016.09.003
34. F. Chen, Z. Zhou, L. Chang, T. Kuang, Z. Zhao, P. Fan, J. Yang, M. Zhong, Synthesis and Characterization of Lignosulfonate-Derived Hierarchical Porous Graphitic Carbons for Electrochemical Performances. Microporous and Mesoporous Materials. 2017, 247, 184-189. DOI: 10.1016/j.micromeso. 2017.03.010
33. T.Kuang, F. Chen, L. Chang, X.Peng, X. Gong, Facile Preparation of Open-cellular Porous Poly (L-lactic acid) Scaffold by Supercritical Carbon Dioxide Foaming for Tissue EngineeringApplications.Chemical Engineering Journal. 2017, 307, 1017-1025. DOI: 10.1016/j.cej.2016.09.023
32. T.Kuang, L. Chang, D. Fu, J.Yang, M. Zhong, F. Chen, X. Peng, Improved Crystallizability and Process abilityof Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Modified by Poly (amido amine) Dendrimers, Polymer Engineering & Science. 2017, Vol57(2): 153-160. DOI: 10.1002/pen.24396

2016

31. L. Chang, L. Li, J. Shi, Y. Sheng, W. Lu, D. Gallego-Perez, L. J. Lee. Micro-/nano-scale electroporation.Lab Chip. 2016, Vol16(21): 4047-4062. DOI: 10.1039/c6lc00840b
30. L. Chang, D. Gallego-perez, C. Chiang, P. Bertani, T. Kuang, F. Chen, Y. Sheng, Z. Chen, J.Shi, H. Yang, V. Malkoc, W. Lu, L. J. Lee, Controllable Large-scale Transfectionof Primary Mammalian Cardiomyocytes on a Nanochannel Array Platform. Small. 2016, Vol12(43):5971-5980. DOI: 10.1002/smll.201601465 (Cover Story)
29. D. Gallego-Perez#, L. Chang#, J. Shi, J. Ma, S.H. Kim, X. Zhao, V. Malkoc, X. Wang, M. Minata, K. J. Kwak, Y. Wu, G. Lafyatis, W. Lu, D. J. Hansford, I. Nakano, L. J. Lee, On-chip clonal analysis of glioma stem cells motility and therapy resistance.Nano Letters. 2016, Vol16(9): 5326-5332. DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b00902
28. L. Chang, P. Bertani, D. Gallego-Perez, Z. Yang, C. L. Chiang, V. Malkoc, L. J. Lee, W. Lu. 3D nanochannel electroporation for high-throughput cell transfection with high uniformity and dosage control. Nanoscale. 2016, Vol8(1): 243-252. DOI: 10.1039/c5nr03187g (ESI Highly cited paper) (Cover Story) (Annual HOT Article)
27. L. Chang, J. Hu, F. Chen, J. Shi, Z. Yang, Y. Li, L. J. Lee, Nanoscale bio-platforms for living cell interrogation: current status and future perspectives. Nanoscale. 2016, Vol8(6): 3138-3206. DOI: 10.1039/c5nr06694h
26. T. Kuang#, L. Chang#, F. Chen, Y. Sheng, D. Fu, X. Peng, Facile preparation of light weight high-strength biodegradable polymer nanocomposite foams for electro magnetic interference shielding.Carbon. 2016, 105, 305-313. DOI: 10.1016/j.carbon.2016.04.052 (ESI Highly cited paper)25. Y. Sheng, L. Chang*, J. Hu, T. Kuang, PEG/heparin decorated lipid-polymer hybrid nanoparticles for long-circulating drug delivery.RSC Advances. 2016. Vol6(28): 23279-23287. DOI: 10.1039/c5ra26215a24. T. Kuang, F. Chen, D. Fu, L. Chang, X. Peng, L. J. Lee, Enhanced Strength and Foamability of High-Density Polyethylene Prepared by Pressure-Induced Flow and Low-Temperature Crosslinking. RSC Advance. 2016, Vol6(41):34422-24427. DOI:10.1039/c6ra05238j
23. K. Gao, X. Huang, C. L. Chiang, X. Wang, L. Chang, P. Boukany, G. Marcucci, R. Lee, L. J. Lee, Induced Apoptosis Investigation in Wild–Type and FLT3-ITD Acute Myeloid Leukemia Cells by Nanochannel Electroporation and Single Cell qRT-PCR, Molecular Therapy, 2016, Vol24(5): 956-964. DOI: 10.1038/mt.2016.6
22. Z. Chen, A. Zhang, Z. Yang, X. Wang, L. Chang, Z. Chen, L. J. Lee, Application of DODMA and Derivatives in Cationic Nanocarriers for Gene Delivery, Current Organic Chemistry, 2016, Vol20(17):1813-1819. DOI: 10.2174/1385272820666160202004348
21. T. Kuang, D. Fu, L. Chang, Z.Yang, J. Yang, P. Fan, M. Zhong, F. Chen, X. Peng, Enhanced Photocatalysis of Yittium-doped TiO2/D-PVA Composites: Degradation of Methyl Orange (MO) and PVCFilm. Science of Advanced Materials. 2016, Vol8(6): 1286-1292. DOI: 10.1166/sam.2016.2667
20. M. Li, B. Li, X. Zhang, Y. Song, L. Chang, Y. Chen, Investigation of the phase fluctuation effect on the BER performance of DPSK space downlink optical communication system onfluctuation channel, Optics Communications, 2016, 366,248-252. DOI: 10.1016/j.optcom.2016.01.003

2015

19. L. Chang, M. Howdyshell, W. Liao, C. Chiang, D. Gallego-Perez, Z. Yang, J. Byrd, L. Wu, N. Muthusamy, L.J. Lee. R. Sooryakumar. Magnetic tweezer based 3D micro-electroporation system for high throughput transfection in living cells. Small. 2015, Vol11(15): 1818-1828. DOI: 10.1002/smll.201402564(ESI Highly cited paper)
18. L. Chang, D. Gallego-Perez, X. Zhao, P. Bertani, Z. Yang, C. L. Chiang,   V. Malkoc, C. K. Sen, L. Odonnell, J. Yu, W. Lu, L.J. Lee. Dielectrophoresis-assisted 3D Nanoelectroporation for Non-viral Cell Transfection in Adoptive Immunotherapy. Lab Chip. 2015, Vol15(15): 3147 – 3153. DOI: 10.1039/c5lc00553a(Annual HOT Article)
17. Z. Yang#, L. Chang#, C. Chiang, L. J. Lee. Micro-/nano-electroporation for active gene delivery. Current Pharmaceutical Design, 2015, Vol21(42): 6081-6088. DOI: 10.2174/1381612821666151027152121
16. P. Bertani#, L. Chang#, D. Gallego-Perez, C. Chiang, R. Muthusamy, L. J. Lee, W. Lu, Boschetching for the creation of a 3D nano-electroporation system.Journal of Vacuum Science & Technology B. 2015. Vol33(6): 06F903. DOI: 10.1116/1.4932157
15. V. Malkoc, L. Chang*, Applications of Electrospun Nanofibers in Neural Tissue Engineering. European Journal of   BioMedical Research. 2015, 3, 25-29.
14. F. Chen, X. Jiang, T. Kuang, L. Chang, D. Fu, J. Yang, P. Fan, M. Zhong. Polyelectrolyte/Mesoporous Silica Hybrid Materials for High Performance Multiple-Detection of pH Value and Temperature. Polymer Chemistry. 2015, Vol6(18): 3529 -3536. DOI: 10.1039/c5py00210a
13. R. Sun, L. Chang, L. Li. Manufacturing polymeric micro lens and self-organised micro lens arrays by using microfluidic dispensers. Journal of Micromechanics and Microengineering. 2015, 25, 115012 -115222. DOI: 10.1088/0960-1317/25/11/115012
12. F. Chen, X. Jiang, T. Kuang, L. Chang, D. Fu, Z. Yang, J. Yang, P. Fan, Z. Fei, M. Zhong, Effect of NanoporousStructure and Polymer Brushes on the Ionic Conductivity of Poly (methacrylicacid)/Anode Aluminum Oxide Hybrid Membrane, RSC Advances, 2015, 5, 70204-70210. DOI: 10.1039/c5ra08990e
11. Z. Chen, Y. Yang, Z. Yang, J. Hu, T. Xu, L. Chang, L.J. Lee, C. Sheng, Z. Chen, Preparation and characterization of vacuum insulation panels with super-stratified glass fiber core material. Energy. 2015, 93, 945-954. DOI: 10.1016/j.energy.2015.08.105
10. T. Kuang, D. Fu, L. Chang, Z. Yang, Z. Chen, L. Jin, F. Chen, X. Peng. Recent Progress in Dendrimer-based Gene Delivery Systems. Current Organic Chemistry. 2015. Vol20(17): 1820-1826. DOI: 10.2174/1385272820666151123235059
9. M. Li, B. Li, Y. Song, X. Zhang, L. Chang, J. Liu, Investigation of Costas loop synchronization effect on BER performance of space uplink optical communication system with BPSK scheme, IEEE Photonics Journal, 2015, Vol7(4): 7902309. DOI: 10.1109/JPHOT.2015.2447458
8. M. Li, W. Jiao, X. Liu, Y. Song, L.Chang, A method for peak seeking of BOTDR based on the incomplete brillouin spectrum, IEEE Photonics Journal, 2015,7, 7102110. DOI: 10.1109/JPHOT.2015.2478696
7. M. Li, W. Jiao, Y. Song, X. Zhang, L. Chang, Self-adaptive high anti-radiation EDFA for space optical communication systems. Journal of Lightwave Technology, 2015, 33, 4513 - 4516. DOI:10.1109/JLT.2015.2478805

2015 and earlier

6. L. Chang, C. Liu, Y. He, H. Xiao, X. Cai, Small-volume Solution Current-Time Behavior Study for Application in Reverse Iontophoresis based Non-invasive Blood Glucose Monitoring, Science China Chemistry, 2011, 54,223-230. DOI: 10.1007/s11426-010-4130-9
5. K. Gao, L. Li, L. He, K. Hinkle, Y. Wu, J. Ma, L. Chang, X. Zhao, D. Gallego-Perez, S.Eckardt, J. Mclaughlin, B. Liu, D.F. Farson, L.J. Lee. Design of a Microchannel-Nanochannel-Microchannel Array Based Nanoelectroporation Systemfor Precise Gene Transfection, Small, 2014, 10, 1015-1023. DOI: 10.1002/smll.201300116
4. P. Xie, P. He, Y.-C. Yen, K.J. Kwak, D. Gallego-Perez, L. Chang, W.-C. Liao, A. Yi, L.J. Lee. Rapid hot embossing of polymer microstructures using carbide-bonded graphene coating on silicon stampers. Surface & Coatings Technology, 2014, 258, 174-180. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2014.09.034
3. H. Xiao,L. Chang, Q. Yang, Y. He, X. Cai, Development and experiment of a Glucose Monitor using noninvasive transdermalextraction, Chinese Journal of Scientific Instrument, 2010, 31, 2796-2802.
2. Y. He, H. Xiao, L. Chang, C. Liu, X. Cai, Design of a Low-power Non-invasive Glucose Monitor and Test of Its Performance, Chinese Journal Sensors and Actuators, 2010, 23, 903-907.
1. J. Wang, M. Su, J. Qi, L. Chang, Sensitivity and complex impedance of nanometer zirconia thick film humidity sensors, Sensors and Actuators B: Chemical, 2009, 139, 418-424.   

会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部