2022

# Equal Contribution;* Correspondence)


75. Chi-Ling Chiang, Eileen Y. Hu, Lingqian Chang, Jadwiga Labanowska, Kevan Zapolnik, Xiaokui Mo, Junfeng Shi, Tzyy-Jye Doong, ArlettaLozanski, Pearlly S. Yan, Ralf Bundschuh, Logan A. Walker, DanielGallego-Perez, Wu Lu, Meixiao Long, Sanggu Kim, Nyla A. Heerema, GerardLozanski, Jennifer A. Woyach, John C. Byrd, Ly James Lee, Natarajan Muthusamy*. Leukemia-initiating HSCs in chronic lymphocytic leukemiareveal clonal leukemogenesis and differential drug sensitivity. Cell Reports, 2022, Vol40(3), 111115.
74. Yang Wang, Hong Sun,Gaolian Xu, Mengdi Guan, Qingyang Zhang, Zhiying Wang,Zaizai Dong, Wenhui Chen , Xiaoxiao Yang , Anbang Qiao , Yubo Fan, Xinxia Cai, Zhou Chen, Lingqian Chang* , Bo Wei, A multiplexed electrochemical quantitative polymerase chain reaction platform for single-base mutation analysis, Biosensors and Bioelectronics. 2022, Vol214, 114496.
73. Hu Li, Tianrui Chang, Yansong Gai, Kui Liang, Yanli Jiao, Dengfeng Li, XinranJiang, Yang Wang, Xingcan Huang, Han Wu, Yiming Liu, Jian Li, Yiming Bai, KaiGeng, Nianrong Zhang, Hua Meng, Dongsheng Huang*, Zhou Li*, Xinge Yu*, Lingqian Chang*. Human joint enabled flexible self-sustainable sweat sensors. Nano Energy, 2022, Vol192.
72. Y. Liu, X. Huang, J. Zhou, C. Yiu, Z. Song, W. Huang, SK. Nejad, H. Li, T. Wong,K. Yao, L. Zhao, W. Yoo, L. Park, Y. Huang, HR. Lam, E. Song, X. Guo, Y. Wang, Z. Dai*, Lingqian Chang*. W. L*, Z. Xie*, X. Yu*, Stretchable Sweat-activated Battery in Skin-Integrated Electronics for Continuous WirelessSweat Monitoring, Advanced Science, 2022, Vol9.
71. Yan Sheng,# Zena Huang,# Tenghua Zhang,# Feiyang Qian, Yuqing Zhu, Zaizai Dong,Qingyang Zhang, Qi Lei, Fanhui Kong, Yuqiong Wang, Maddie Walden, StefanWuttke, Lingqian Chang,* Wei Zhu,* Jiaming Hu*Living Cell Nanoporationand Exosomal RNA Analysis Platform for Real-Time Assessment of Cellular TherapiesJournal of the American Chemical Society. 2022, Vol144:21, 9443-9450.
70.   Xinxin Hang#, Shiqi He#, Zaizai Dong#, Yun Li, Zheng Huang, Yanruo Zhang, Hong Sun,Long Lin, Hu Li, Yang Wang, Bing Liu, Nan Wu, Tianling Ren, Yubo Fan, JizhongLou, Ruiguo Yang, Lan Jiang*, Lingqian Chang*. High-throughputDNA Tensioner Platform for Interrogating Mechanical Heterogeneity of SingleLiving Cell. Small. 2022, Vol18:12.
69. Zhiying Wang, Yang Wang*, Long Lin, Tao Wu, Zhenzhen Zhao, Binwu Ying*, LingqianChang*. A finger-driven disposable micro-platform based on isothermalamplification for the application of multiplexed and point-of-care diagnosis oftuberculosis. Biosensors and Bioelectronics, 2022, Vol195.
68. Hong Sun #, Zaizai Dong #, *, Qingyang Zhang #, Bing Liu , Shi Yan , YusenWang , Dedong Yin , Yang Wang , Peigen Ren, Nan Wu , Lingqian Chang *.Companion-Probe & Race Platform for Interrogating Nuclear Protein andMigration of Living Cells. Biosensors and Bioelectronics, 2022,Vol210.
67. Tianrui Chang #, Hu Li #, Nianrong Zhang #, Xinran Jiang , Xinge Yu ,Qingde Yang , Zhiyuan Jin , Hua Meng*, Lingqian Chang *.Highly Integrated Watch for Noninvasive Continual Glucose Monitoring. Microsystems& Nanoengineering. 2022, Vol8:1.
66. Yang Wang, Huiren Xu, Zaizai Dong, Zhiying Wang , Zhugen Yang, XingeYu*, Lingqian Chang *. Micro/nano biomedical devices forpoint-of-care diagnosis of infectious respiratory diseases. Medicine in Novel Technology and Devices, 2022,Vol14
65. ZaizaiDong#, Yu Wang#, Dedong Yin, Xinxin Hang, Lei Pu, Jianfu Zhang, Jia Geng*, LingqianChang*. Advanced Techniques for Gene Heterogeneity Research:Single-cell Sequencing and On-chip Gene Analysis Systems. VIEW. 2022, Vol3:1.


会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部