2021

64. Jiahui He, Zhaoqian Xie, Kuanming Yao, Dengfeng Li, Yiming Liu, Zhan Gao ,Wei Lu , Lingqian Chang, Xinge Yu*.   Trampolineinspiredstretchable triboelectric nanogenerators as tactile sensors for epidermalelectronics. Nano Energy. 2021, Vol81, 105590.
63. Long Lin#, Yuqiong Wang#, Minkun Cai#, Xinran Jiang, Yongyan Hu, Zaizai Dong, DedongYin, Yilin Liu, Shaohua Yang, Zhiguang Liu, Jian Zhuang,* Ye Xu, Chuan FeiGuo,* Lingqian Chang*, Multimicrochannel Microneedle MicroporationPlatform for Enhanced Intracellular Drug Delivery. Advanced Functional Materials, 2021, Vol32(21).
62. Zaizai Dong#, Shi Yan#, Bing Liu, Yongcun Hao, Long Lin, Tianrui Chang, Hong Sun,Yusen Wang, Hu Li, Han Wu, Xinxin Hang, Shiqi He, Jiaming Hu, Xinying Xue*, NanWu*, Lingqian Chang*. Single Living Cell Analysis Nano-platformfor High-Throughput Interrogation of Gene Mutation and Cellular Behavior. Nano Letters. 2021, 21(11): 4878-4886.
61. XinxinHang#, Shiqi He#, Zaizai Dong, Grayson Minnick, Jordan Rosenbohm, Zhou Chen,Ruiguo Yang*, Lingqian Chang*. Nanosensors for single cellmechanical interrogation. Biosensors and Bioelectronics. 2021, Vol179
60. Yang Wang#, Kaiju Li, Gaolian Xu, Chuan Chen, Guiqin Song, Zaizai Dong, Long Lin, YuWang, Zhiyong Xu, Mingxia Yu, Xinge Yu, Binwu Ying*, Yubo Fan*, Lingqian Chang*, Jia Geng*. Low-Cost and Scalable Platform with MultiplexedMicrowell Array Biochip for Rapid Diagnosis of COVID-19. Research, 2021.
59. ZaizaiDong, Lingqian Chang*. Recent Electroporation-based Systems forIntracellular Molecule Delivery. Nanotechnology and Precision Engineering.2021, Vol4: 045001. (邀请综述)
58. Hu Li, Shaochun Gu, Qianmin Zhang, Enming Song, Tairong Kuang, Feng Chen*, XingeYu*, Lingqian Chang*. Recent advances in biofluid detection withmicro/nanostructured bio-electronic devices. Nanoscale, 2021,Vol13(6): 3436-3453.
57. An’an Sheng, Long Lin, Jia Zhu, Jian Zhuang, Jian Li*, Lingqian Chang*, Huanyu Cheng*. Micro/nanodevices for assessment and treatment in stomatologyand ophthalmology. Microsystems & Nanoengineering, 2021,Vol7(1).
56. ZaizaiDong#, Xinying Xue#, Hailun Liang*, Jingjiao Guan*, Lingqian Chang*. DNA Nanomachines forIdentifying Cancer Biomarkers in Body Fluids and Cells. Analytical Chemistry. 2021, 93(4): 1855-1865.


会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部